Ana Sayfa Gündem, Politika 23 Temmuz 2020

KILIÇDAROĞLU ŞAİBELİ İSMİ PARTİ MECLİSİNE Mİ SOKUYOR!

KILIÇDAROĞLU ŞAİBELİ İSMİ PARTİ MECLİSİNE Mİ SOKUYOR!Toki’ye Satılan Milyonluk Arsa… Dolandırıldığını İddia Eden Bir Kooperatif… Fetö Cemaatinin…

KILIÇDAROĞLU ŞAİBELİ İSMİ PARTİ MECLİSİNE Mİ SOKUYOR!
Toki’ye Satılan Milyonluk Arsa… Dolandırıldığını İddia Eden Bir Kooperatif… Fetö Cemaatinin Cami-Cemevi Projesi İşbirlikçisi Vakfın İkinci Başkanı…

Toki tarafından 2009 yılında İzzettin Doğan’a 196 daire ve 5 milyon tl , Cemal Canpolat’a da 29 daire vererek Başakşehir Kayabaşı’nda bulunan arazi niteliğinde ki 460 hektar alanın satın alındığı kamuoyuna yansımıştı.

CHP Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal 12 Ağustos 2013 de, ken­di­si­ne ula­şan özel bilgile­ri de dik­ka­te alıp Bil­gi Edin­me Ya­sa­sı kap­sa­mın­da Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) Baş­kan­lı­ğı­’na şu so­ru­yu yö­nelt­mişti. “İstanbul Başakşehir İlçesi Kayabaşı’nda inşaat yapma gayesiyle arsa tahsisi yapmış bulunmakta mısınız? Buradaki arazilerin satıcısı konumunda bulunan şahıslar arasında İzettin Doğan, Cemal Canpolat ve Sedat Doğan bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise bu şahıslardan ne kadar bedel karşılında, ne kadar arazi alınmıştır?”

So­ru­ya, TO­Kİ Baş­ka­nı Ah­met Ha­luk Ka­ra­bel şu ce­va­bı ver­mişti:
“İs­tan­bul Kü­çük­çek­me­ce Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si’n­de in­şa­at yap­mak gaye­siy­le ar­sa tah­sis iş­le­mi ya­pıl­ma­mış­tır. Söz ko­nu­su böl­ge­de İdarece yap­tı­rı­lan in­şa­at iş­le­ri 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­’na göre ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. İs­tan­bul ili, Ba­şak­şe­hir il­çe­si, Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si, Res­ne­li Çift­li­ği mev­ki­in­de yer alan Es­ki 1373 par­se­lin bulun­du­ğu 460 hek­tar­lık ala­nın 18 Ha­zi­ran 2009 ta­ri­hin­de İda­re adına ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır”

”Ka­mu­laş­tır­ma ala­nın­da yer alan ve ta­pu ka­yıt­la­rı üze­rin­de ‘İn­şa­at Yapı­mı ve Gay­ri­men­kul Sa­tış Söz­leş­me­si­’ şer­hi be­lir­ti­len taşınmazlarda bah­se ko­nu şer­hin il­gi­li­si ve hak sa­hi­bi ol­ma­la­rı sıfatıyla ara­la­rın­da İz­zet­tin Do­ğan, Ce­mal Can­po­lat ve Se­dat Do­ğan isim­li şa­hıs­la­rın da bu­lun­du­ğu hak sa­hip­le­rin­den ka­mu­laş­tır­ma yoluyla 2009 yı­lın­da 1.055,616,93 met­re­ka­re yü­zöl­çüm­lü ta­şın­maz ikti­sap edil­miş­tir”

”Bu ka­mu­laş­tır­ma iş­le­mi ile; İda­re stok­la­rın­da bu­lu­nan ko­nut­lar­dan İzzet­tin Do­ğa­n’­a 31.830.612,58.-TL de­ğe­rin­de 196 adet ko­nut ve 3 tak­sit ha­lin­de top­lam 5.000.000,00.-TL Be­del, Ce­mal Can­po­la­t’­a ise 3.476.671,94.-TL de­ğe­rin­de 29 adet ko­nut ve­ril­miş­tir. Da­ha son­ra adı ge­çen böl­ge­de in­ti­kal yo­lu ile İz­zet­tin Do­ğan adı­na ka­lan his­se­li 17 adet par­sel­de top­lam 2.915,34 met­re­ka­re yü­zöl­çü­mü teş­kil eden ta­şın­maz­lar top­lam 1.129.585,00.-TL be­del kar­şı­lı­ğın­da İda­re adı­na ka­mu­laş­tır­ma yön­te­miy­le ik­ti­sap edil­miş­tir.”

Söz konusu bu milyonluk ticaret ortaya çıktıktan sonra Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın oğlu Taha Doğan, Abdullah Şahin ve Cemal Canpolat hakkında ağır ithamlar ve suçlamalarla bir kooperatif ortaya çıkmıştı.

DOLANDIRILDIK İDDİASI İLE BİR KOOPERATİF ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre, 1990 yılında Küçükçekmece Belediyesi çalışanlarından bir grup arkadaş ev sahibi olmak amacıyla bir araya geldi ve Nizam Kent Konut Yapı Kooperatifi’ni kurdu. Kooperatif üyeleri, o yıllarda Küçükçekmece’ye bağlı Başakşehir Kayabaşı mevkiinde Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın oğlu Taha Doğan, Abdullah Şahin ve Cemal Canpolat’tan 12 bin metrekare arsa aldı. Ancak kooperatif üyeleri ödemeleri bitmesine ve aradan 25 yıl geçmesine rağmen arsalarının tapusunu alamadıklarını; İzzettin Doğan’a da bu mağduriyetleri iletilmiş, ancak çözüm adına hiçbir adım atılmadığını söylemişlerdi.

Nizam Kent Konut Yapı Kooperatifi Yöneticileri: “Cemal Canpolat’tan arsa aldık, mağdur olduk”
Kooperatif başkanı ve o dönem Küçükçekmece belediyesinde zabıta müdürü olan Nizamettin Taşdöven “Nizam Kent Yapı Kooperatifi’ne Başakşehir Kayabaşı’nda Doğan ailesine ait araziden 12 bin metrekare arsayı Taha Doğan (Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan’ın oğlu), Abdullah Şahin ve Cemal Canpolat’tan aldık. Dönemin kooperatif yöneticileriyle yukarıda isimleri geçenler arasındaki mutabakat ve taahhütname sonrası satış vaadinde anlaşıldı. Varılan anlaşma sonrası paranın tamamı arsa sahiplerine ve vekil tayin edilenlere ödenmiştir. Ancak aradan geçen 25 yıla rağmen yapılan arsa satış taahhütünde yer alan arsamızın tapusu verilmemiştir” açıklaması yapmıştı.

Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcılığından Chp İstanbul İl Başkanlığına
Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi (cem) Vakfında çeşitli görevlerde bulunan Canpolat en son Genel başkan yardımcısı görevinde bulundu. Bu süreçte Cem Vakfının Ankara Tuzluçayır da Fetö cemaatiyle Cami-Cemevi projesinin içinde yer aldı ve 09.09.2013 de yapılan kanlı temel atma töreninin aktörlerinden biri olarak yer aldı.

Bütün bu şaibeli durumlar oratadayken Kılıçdaroğlu ekibi tarafından 27 Aralık 2015 de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 35 inci İl Kongresi’nde yapılan oylama sonunda İstanbul İl Başkanı yapıldı.
Cemal Canpolat kongrede geçerli sayılan 613 oyun 320’sini alırken, Gökhan Zeybek, 293 oy almıştı.

GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMEYENLER CHP TOPLANIR OLDU
Cem vakfı genel başkan yardımcılığı döneminde fetö cemaatiyle yaptıkları işbirliği için toplumdan bilhassa da Ankara da kafasını gözünü patlattıkları Alevilerden özür dilediğini duyan olmadı fakat chp bu kişiyi yaşanan kanlı temel atma töreninden 2 yıl sonra kolundan tutup il başkanı yaptı. Toki’ye sattıkları arsa aldıkları daireler ve bir kooperatifin iddiaları ortadayken ve hala bütün bu iddialara doğru dürüst bir cevap verilmemişken şimdi de iddiaya göre Kılıçdaroğlu ve prenslerinden Maltepe belediye başkanı Ali Kılıç’ın desteği ile chp parti meclisine sokulmaya çalışılması bir hayli ilginç.

BU İDDİALAR NEDEN CEVAP VERMİYORSUNUZ!
Bu nokta da şu günlerde hararetle parti meclisine girmeye çabaladığı ve Kılıçdaroğlu’nun da bunun için özel bir çaba gösterdiği sayın Canpolat’ın bu şaibeli ve herkesin kafasında soru işareti oluşturmaya devam eden karanlık sayfasını aydınlatması hem kendisi hem de partisi için önemli olsa gerek. Bu güne kadar bu iddialara cevap vermeyi düşünmemesi, Kooperatif üyelerinin ‘Dolandırıldık’ suçlamalarına sessiz kalması bir hayli manidar.

Chp genel merkezinin ise bu konuyu hiç kalaya almaması bilmiyor yada bilmezden gelmesi kabul edilir olmasa gerek. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve anlaşılır bir açıklama yapmak Sayın Cemal Canpolat’ın başlıca görevidir. Şahsına ilişkin şaibeyi açıklığa kavuşturmadan iki yıl önce yine Kılıçdaroğlu ekibi tarafından CHP İstanbul il başkanı yapılması yanlışlığı ve vurdum duymazlığı şimdi de parti meclisine sokulmak için uğraş veriliyor olması CHP Kılıçdaroğlu ekibinin dikta, dediğim dedik çaldığım düdük anlayışının ve şaibeli kadroların bundan sonrada Kılıçdaroğlu kanatları altında oluşmaya devam edeceği işareti gibi.

Sayın Canpolat Üzerinizde ki şaibeleri Ortanda Kaldırmayı Düşünmüyor Musunuz!

 • Toki’ye verdiğiniz ve karşılığında hatırı sayılır bir servet edindiğiniz araziyi ne zaman ve nasıl edindiniz?
 • Nizam Kent Yapı Kooperatifini, başkanını ve üyelerini tanıyor musunuz? hangi ilişkileriniz bulunmaktaydı?
 • Yukarıda ismi geçenlerle birlikte Nizam Kent Yapı Kooperatifini dolandırdığınız iddiası doğru mu?
 • Cem Vakfı genel başkanı iken Fetö cemaatiyle Ankara Tuzluçayır da hayata geçirmeye kalkıştığınız ve bir çok Alevinin kafasını kırıp gözünü patlattığınız Cami-Cemevi projesi için başta Alevi toplumundan olmak üzere Türkiye kamuoyundan özür dilemeyi düşünüyor musunuz?
 • Sayın Kılıçdaroğlu Parti meclisinize sokmak için uğraş verdiğiniz Canpolat hakkında ki bu şaibeler Kamoyuna defalarca kez yansımıştı, siz duyadınız mı? Yoksa Prenslerinizden Ali Kılıç’ın yönettiği Maltepe Belediyesinde belediye meclis üyeniz ve 2 partilinizin bir vatandaşın arsasını tegah kurup bir iş adamına kiraya vermesi dolandırıcılığı duymazdan geldiğiniz gibi duymazdan mı geliyorsunuz? (Haberi Aşağıda)

KAYNAKLAR:

 • 11.11.2013 AYDINLIK; TOKİ Doğan’a servetlik konutlar
 • 25 Ara 2015 aktueldergi net; CHP İstanbul İl Başkan Adayı olan Canpolat Ve Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan ortakmı!
 • 26.12.2015 İSTANBUL GERÇEĞİ; TOKİ’den İzzettin Doğan’a ve Cemal Canpolat’a kıyak
 • 01 Temmuz 2016 BAKIRKÖY GAZETESİ; CHP İSTANBUL İL BAŞKANI HAKKINDA CEVAPSIZ KALAN İDDİA
  23 Temmuz 2020 / ÖZGÜR İFADE

MALTEPE BELEDİYESİNDE DOLANDIRICILIK

http://ozgurifade.com.tr/sulun-osmanlarin-toplandigi-parti-kop/
http://ozgurifade.com.tr/koplu-maltepe-belediye-meclis-uyeleri-vatandasin-arsasini-kiraya-vermis/
Google NewsTema Tasarım |