Ana Sayfa Uncategorized 9 Temmuz 2020

BAKANLIK 490 BİN LİRA KAZANMAK İÇİN DAĞ KEÇİSİ ÖLDÜRME İHALESİ AÇTI

BAKANLIK 490 BİN LİRA KAZANMAK İÇİN DAĞ KEÇİSİ ÖLDÜRME İHALESİ AÇTITarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü,…

BAKANLIK 490 BİN LİRA KAZANMAK İÇİN DAĞ KEÇİSİ ÖLDÜRME İHALESİ AÇTI
Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş ve Sivas Ormanlık Alanların da 35 Tane Yaban Hayvanını Öldürme İhalesi Açtı.
490 Bin 500 Lia muhayen bedelle açılan ihale açık arttırmayla kazanan tarafından bölgede 31 Yaban keçisi, 2 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve 2 Adet Kızıl Geyiği katlederek hem eğlenecekler hemde bu cinayetlerden para kazanacaklar.

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen “Bern Sözleşmesi çiğnenmektedir” diyerek tepki gösterdi.
Şen şöyle konuştu: “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre ilimiz coğrafyasında bulunan çengel boynuzlu dağkeçileri ve Bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan (fauna) türleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de görülen çengel boynuzlu dağkeçileri koruma altına alınmıştır. Ancak İl Valilik Av Komisyonu’nda, korunması gereken tür olarak bilinmesine rağmen, altına imza atılmış bulunan uluslararası sözleşmeye aykırı davranılarak yasal çerçevede bu türün avlanması için kota belirlemiştir. Böylece Bern Sözleşmesi de çiğnenmektedir.”

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi
Bu Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Bu sözleşme 1 Eylül 1984 itibarı ile de yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin Ekleri
Ek-I / Kesin Koruma Altındaki Bitki Türleri
Örnek safran
Ek-II / Kesin Koruma Altındaki Hayvan Türleri
Akdeniz Foku
Ek-III / Koruma Altındaki Hayvan Türleri
Dağ keçisi, domuz vs.

İŞTE VERİLEN İLAN:


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

 1. Bölge Müdürlüğü
  15 Parti Halinde Toplam 31 Adet Yaban Keçisi, 2 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve 2 Adet Kızıl Geyik Acente Kotalarının Avlattırılması İşi İhale İlanı
 2. Yukarıda miktarları belirtilen 15 Parti Halinde Toplam 31 Adet Yaban Keçisi, 2 Adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve 2 Adet Kızıl Geyik Acente Kotalarının Avlattırılması İşi 13.07.2020 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde tablodaki sırasına göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a) maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.
 3. İhale Şartnamesi ve diğer eklerin temin yeri:
  2.1. İhale; yukarıda belirtilen tarih ve saatte Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya adresinde yapılacaktır. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesi tabloda ihale doküman bedelleri karşılığında ödeme makbuzu ile temin edilecektir. İhale doküman bedelleri tabloda belirtilmiş olup,
  · Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü 3 adet yaban keçisi ve 2 adet kızıl geyik için Döner Sermaye İşletmesi Kahramanmaraş Ziraat Bankası Şubesi TR63 0001 0025 8557 3732 5950 02 No’lu hesabına yatırılacaktır.
  · Malatya Şube Müdürlüğü 2 adet yaban keçisi için Döner Sermaye İşletmesi Malatya T.C Ziraat Bankası Malatya/Akpınar Şubesindeki TR75 0001 0012 1457 3599 86 hesabına yatırılacaktır.
  · Sivas Şube Müdürlüğü 11 adet yaban keçisi için Döner Sermaye İşletmesi Sivas T.C. Ziraat Bankası Sivas Şubesi TR64 0001 0002 3036 9173 1450 03 hesabına yatırılacaktır.
  · Tunceli Şube Müdürlüğü 15 adet yaban keçisi ve 2 adet çengel boynuzlu dağ keçisi için Döner Sermaye İşletmesi Tunceli Ziraat Bankası Şubesi TR02 0001 0002 9857 3760 3150 01 hesabına yatırılacaktır.
 4. İhaleye katılım şartları
  3.1. İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:
  3.2. İsteklinin;
  a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi zorunludur.)
  b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
  3.3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Tüzel Kişilerde bu koşul aranmaz)
  3.4. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, (Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.),
  3.5. İstekli Acenteye ait Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
  3.6. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.
  a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.
  b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.
  3.7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
  a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
  b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
  d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; acente adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyannamesini vermek.
  3.8. İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca İş ortaklığının bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
  3.9. Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)
  3.10. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)
  3.11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge ibraz etmek
  3.12. Geçici Teminata ilişkin belgeleri vermek.
  a) Banka Teminat Mektupları: tabloda belirtilen parti no ve muhammen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır.
  b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit teminat verilecekse; muhammen bedelin % 3 oranında hazırlanmış nakit tutar;
  · Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü 3 adet yaban keçisi ve 2 adet kızıl geyik için Döner Sermaye İşletmesi Kahramanmaraş Ziraat Bankası Şubesi TR63 0001 0025 8557 3732 5950 02 No’lu hesabına
  · Malatya Şube Müdürlüğü 2 adet yaban keçisi için Döner Sermaye İşletmesi Malatya T.C Ziraat Bankası Malatya/Akpınar Şubesindeki TR75 0001 0012 1457 3599 86 hesabına
  · Sivas Şube Müdürlüğü 11 adet yaban keçisi için Döner Sermaye İşletmesi Sivas T.C. Ziraat Bankası Sivas Şubesi TR64 0001 0002 3036 9173 1450 03 hesabına
  · Tunceli Şube Müdürlüğü 15 adet yaban keçisi ve 2 adet çengel boynuzlu dağ keçisi için Döner Sermaye İşletmesi Tunceli Ziraat Bankası Şubesi TR02 0001 0002 9857 3760 3150 01 hesabına

yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.
c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde geçici teminata ilişkin belgeler hariç diğer tüm belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı hazırlanır.

 1. Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Zarflar, 13/07/2020 Pazartesi günü ihale saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya) ‘daki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilecektir. Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
 2. Her türlü vergi, resim, noter harcı, ücretleri alıcıya aittir.
 3. İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
 4. Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur. (Ortak girişimlerde bir ortağın satın alması yeterlidir.)
 5. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir. İlan olunur.
Tarım ve Orman Bakanlığı 15.Bölge Müdürlüğü

09 Temmuz 2020 / Abidin SARI-ÖZGÜR İFADE

Tema Tasarım |